Představení sdružení MSDK

Na přelomu nového tisíciletí trpěl Moravskoslezský kraj jako nejprůmyslovější region ČR vleklými problémy způsobenými úzkou navázaností na těžký průmysl. Docházelo k útlumu těžební činnosti, poklesu průmyslové výroby v oblasti těžkého průmyslu a s tím souvisejícím nárůstem nezaměstnanosti. V tomto složitém období se ve slovníku mnohých z nás objevilo nové slovo – klastr. Dle definice pana Michaela Portera je klastr: „geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňuji“.

Právě inovace a zvýšení konkurenceschopnosti se jevila jako cesta ven z vleklé recese, která MS kraj postihla. Na základě studie MS kraje, byly vytipovány obory s perspektivou růstu, které by mohly regionu pomoci v jeho následném rozvoji. Model klastrové spolupráce byl vybrán jako nejvhodnější forma pro akceleraci inovací, výzkumu a vývoje a zvyšování konkurenceschopnosti firem.

Výzkumné a inovační centrum MSDK

Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. byl v roce 2005 druhým založeným klastrem v ČR. V roce 2010 měl klastr za sebou téměř 6 let existence. Organizace se zaměřovala zejména na podporu výzkumu, vývoje a inovací, podporu školství a spolupráce mezi školami a firemním sektorem a obecnou propagaci dřevozpracujícího a stavebního průmyslu s cílovým produktem dřevostavby. Právě touha po inovacích a zvýšení konkurenceschopnosti vedla zástupce klastru k myšlence vybudovat ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava nové Výzkumné a inovační centrum dřevařského klastru.

Od prvotní myšlenky k realizaci uplynulo pouze několik měsíců. Generálním dodavatelem byla vybrána společnost RD Rýmařov, s.r.o., která svým vstřícným přístupem k inovacím byla bezesporu hlavním hnacím motorem celého projektu. Projekt dřevařského klastru vyniká minimálně ve dvou dalších věcech.

1) Celá stavba byla realizována v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty stavební. Právě umístění objektu a jeho provázanost s vědeckou základnou položil základní kámen k další spolupráci na výzkumných, vývojových a inovačních úkolech klastru, jeho členů a technické univerzity.

2) Od vzniku výzkumného inovačního centra dřevařského klastru proběhlo nespočet exkurzí, v rámci kterých byl objekt dřevařského klastru prezentován studentům technických oborů s cílem ukázat aplikaci moderních technologií v praxi a podpořit možnou spolupráci mezi školami, jejich studenty a firemním sektorem. Právě projekty v oblasti vzdělávání studentů středních škol a vysokých škol a dále pak projekty, jejichž cílem je zajištění větší provázanosti škol s firemním sektorem prostřednictvím organizací stáží a praxí pro studenty středních škol, středních odborných škol, učilišť a vysokých škol řadíme mezi ty nejvýznamnější.

Seznam členů MSDK:

logo2_01

logo_24

logo2_03

logo2_05

logo2_10

logo2_12

logo_36

logo2_14

FM PROLES

logo2_19

logo2_20

logo2_21

logo2_26

logo_12

logo2_27

logo2_28

logo2_34

logo2_36

logo_02

logo2_32

logo2_41

logo_38

logo2_43

logo_55

logo2_48

logo2_50

logo_39

logo_01

Comments are closed.